یک ضرب المثل انگلیسی درباره اثاث کشی می گوید : سه بار اسباب کشی کردن به اندازه یک آتش سوزی به شما ضرر می رساند. ( اسباب کشی + اسباب

اشتراک گذاری